خدمات هلمان

فرآیند تبلیغات به طور کلـی با تدوین استراتــژی آغاز می شود در این مرحله متخصصین ضمن برخــورداری از دانش کافــی نسبت به محصــول و برند، بازار و رقبا را بررســی کرده و استراتژی اصلــی تبلیغات را تدوین می کنند.