خدمات هلمان

طراحی گرافیک یک فرایند ارتباط بصری و حل مساله از طریق استفاده از فضا، تصویر، رنگ و حرکت می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت طراحی گرافیک به معنای خلق و سامان دادن یک سلسله عوامل تصویری برای بیان یک مفهوم، پیام و یا اطلاعات در جهت هدفی مشخص و معینی است